Rezultatele Proiectului


Rezultate

 

Proiectul va produce schimbări în capacitatea celor patru administraţii publice locale  implicate în proiect în calitate de aplicant şi respectiv parteneri, de a creşte randamentul serviciilor publice şi eficacitatea organizaţională, prin dezvoltarea resurselor umane proprii şi  prin punerea la dispoziţia propriilor angajaţi şi a comunităţii locale a unor resurse de informare şi formare. 

Rezultate cantitative estimate:

• 2 conferinţe de presa (pentru lansarea proiectului şi respectiv lansarea CIZ şi CIL);

• 1 campanie de informare a comunităţilor locale şi a autorităţilor locale judeţene şi naţionale, prin diseminarea de materiale de prezentare a rezultatelor şi beneficiililor aduse prin proiect;

• 4 site-uri de prezentare a autorităţilor publice locale implicate în proiect, cu portal şi forum de discuţii unde se vor  publica articole,  anunţuri, documentaţii cu caracter public legate de proiect, noutăţi legislative din domeniile de interes public, proiecte ale primăriilor aflate în derulare, informări ale  micilor intreprinzători cu privire la sursele de finanţare existente  şi orice alte documente de interes comun pentru autoritatile şi comunităţile locale;

• 3 programe de formare destinate membrilor autorităţilor locale;

- 55 de angajaţi  ai autoritatilor locale, funcţionari publici şi personal contractual, abiliaţi în domnenii care să le permită asigurarea, pe termen mediul şi lung, a  creşterii  capacitatăţii instituţionale precum şi competitivitate crescută în domeniul profesional;

• 1 Centru de Informare Zonală (la aplicant) şi 3 Centre de Informare Locală (la instituţiile partenere), care vor asigura infrastructura necesară derulării cursurilor de formare şi vor pune la dispoziţia membrilor autorităţilor şi comunităţilor locale surse fizice şi electronice de informare şi consiliere pe teme de interes ;

• 1 seminar de informare, cu participare din partea tuturor instituţiilor implicate în proiect, privind modalităţile concrete de valorificare a achiziţiilor şi bunelor practici exersate prin proiect.  

• un modul de informare privind dimensiunile ecologică, economică şi socială a dezvoltării durabile (legislaţie naţională în domeniu, atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu aceasta, nevoi ale colectivităţilor locale etc.);

• 55 de mape care vor conţine materiale de prezentare a proiectului, a programelor de formare, a rezultatelor seminarului;

• 4 bannere de prezentare a proiectului;

• 90 de afise si 270 de pliante de prezentare a proiectului;

• 4 articole în presa scrisă locală şi 1 în cea naţională şi 2 apariţii la posturile de televiziune locale şi 2 apariţii la posturile radio locale, pentru promovarea si diseminarea proiectului;

• rapoarte narative si financiare intermediare si finale;

• grupe mixte de formare, alcătuite din personal contractual şi funcţionari publici din cele 4 primării impicate în proiect;

• 55 DVD-uri cu prezentarea proiectului şi curriculumul celor trei programe de formare;

• 3 rapoarte de audit.

Prin includerea funcţionarilor publici şi a personalului cotractual în stagii de pregătire care să le asigure competenţe de bază în utilizarea tehnologiei informatice, în scrierea şi implementarea proiectelor de finanţare şi în utilizarea limbii engleze, precum  şi prin punerea la dispoziţia  acestora şi a comunităţilor locale a unor resurse de informare şi dezvoltare profesională, instituţională şi comunitară din cadrul Centrelor de Informare create,  proiectul oferă soluţii pentru rezolvarea problemelor stringente, precum:

1. gestionarea deficitară a documentelor, a bazelor de date, a noilor acte normative,  la nivelul compartimentelor şi serviciilor din structura proprie şi timpii prelungiţi de răspuns şi soluţionare a problemelor şi  solicitărilor comunităţii, ca urmare a inexistenţei unui sistem eficient informatizat de administrare a datelor, dublată de absenţa competenţelor marii majorităţi a angajaţilor în utilizarea unui asemenea sistem;

2. capacitatea limitată, la nivel local, de a absorbi fondurile naţionale şi europene şi de a implementa proiecte care să susţină dezvoltarea administraţiei locale şi a comunităţii locale;

3. modalităţile insuficiente de asigurare a comunicării cu comunitatea locală, practicate în prezent, în pofida funcţionării Compartimentului de informare a cetăţeanului şi relaţii publice,  în cadrul Consiliului Local;

4. slaba experienţă a parteneriatului cu alte administraţii publice locale, cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţinale,  în scopul susţinerii schimbului de bune practici privind optimizarea activităţii proprii.

 

 

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

(număr/unitatea de măsură)

Comentarii

Indicatori de „output” (măsoară rezultatele proiectului)

1. număr de zile participant la instruire

0 nr. zile* nr. participanţi

8*55 +12*55+12*55= 1.760

Cei 55 de cursanţi vor fi organizaţi: în patru grupe pentru cursul de ECDL şi respectiv în câte 2 grupe pentru cursurile de limbă engleză şi managementul proiectelor

2. număr de materiale de formare, suporturi fizice şi electronice

0

354

165 DVD-uri şi 165 de mape care vor conţine materiale de prezentare a proiectului, a programelor de formare, a rezultatelor seminarului

3. număr de revizuiri structurale prin structuri nou create

0

4

1   Centru de Informare Zonală    (la aplicant) şi 3 Centre de Informare Locală (la parteneri)

4. număr de module de formare elaborate

0

3

Pe cele 3 domenii de formare: ECDL, limba engleză şi licitarea şi managementul proiectelor

5. număr de site-uri de prezentare, funcţionale

2

4

Prin proiect vor fi create 4 site-uri operaţionale de prezentare a aplicantului si instituţiilor partenere

6. număr de materiale de diseminare a proiectului

0

373

4 bannere de prezentare a proiectului, 90   afişe şi 270 de pliante, 5 articole în presa scrisă locală şi în cea naţională, 2 apariţii la posturile de televiziune locale şi 2 la posturi de radio locale;

Indicatori de „result” (măsoară îndeplinirea scopului proiectului)

1. număr de participanţi cu certificate de calificare finanţate prin FSE

0

55

Certificare europeană: ECDL si BULATS şi certificare la nivel naţional pentru Licitare şi managementul proiectelor

2. număr de rapoarte de audit extern

0

3

Realizate de firmă specializată, contractată prin proiect

3. număr de rapoarte de monitorizare şi evaluare internă

0

8

Realizate de echipa de management a proiectului