Activitatile Proiectului


Activitati

Nr.

Activitate

Descrierea activităţii

Loc de desfăşurare

Durata

Cost
(fără TVA)

Responsabil

1.

A1.  Organizarea echipei de management a proiectului

În cadrul activităţii se va întruni echipa de management de proiect si se va stabili necesarul de resurse umane şi specialiştii pentru implementarea fiecărei etape a proiectului, precum  şi alocarea rolurilor şi atribuţiilor în proiect ale tuturor membrilor echipei.

sediul aplicantului

2 săpt.

192.565,25

managerul de proiect

2.

A2. Achiziţie publică de servicii de PR & publicitate
A2.1  contractarea serviciilor de PR & publicitate
A2.2   furnizarea serviciilor de PR & publicitate pe tot  parcursul proiectului

În cadrul acestei activităţi se va organiza  achiziţia publică de servicii de PR & Publicitate, servicii care vor consta în: organizarea de conferinţe de presă; organizarea stagiilor de formare şi a unui seminar de lucru; creare de materiale promoţionale şi publicitare, asigurarea apariţiilor TV, radio şi în presa scrisă naţională şi locală.

sediul aplicantului

58 săpt

36,97

coordonatorii operaţionali
expertul financiar contabil

3.

A3. Lansarea proiectului

Va fi organizată o conferinţă de lansare a proiectului, cu participarea reprezentanţilor autorităţilor locale din comunele implicate în proiect şi de la nivel judeţean.  În cadrul activităţii, echipa de management va susţine prezentarea proiectului, a obiectivelor şi a rezultatelor expectate. Va fi asigurată  şi prezenţa  reprezentanţilor mass-media locală, pentru a se asigura diseminarea proiectului în presa scrisă, radio şi televiziune. Partea organizatorică va fi asigurată de firma de PR contractată.

sediul aplicantului

3 săpt

7904.33

managerul de proiect
coordonatorul tehnic

4.

A4.  Înfiinţarea unui Centru de Informare Zonală (CIZ) şi a 3 Centre de informare Locală (CIL)
A4.1 Încheierea contractelor  de achiziţie de bunuri şi  servicii
A4.2 Amenajarea spaţiilor şi dotarea acestora cu mobilier, aparatură, software legislativ, materiale tipărite, consumabile, conectare la internet

La nivelul instituţiei aplicante se va înfiinţa un Centru de Informare Zonală, iar la nivelul partenerilor, câte un  Centru de Informare Locală. Centrele înfiinţate vor fi destinate personalului administraţiilor publice, precum şi cetăţenilor, funcţionând ca centre suport în care se va oferi acces la resurse fizice şi electronice de informare şi consultanţă. În CIZ se vor desfăşura şi stagiile de formare din cadrul proiectului. Centrele înfiinţate vor asigura accesul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului la:  echipamente electronice,  internet,  publicaţii de specialitate, programe de soft-ware legislativ, materiale tipărite pe domenii de interes public etc.

sediul aplicantului şi sediile celor 3 parteneri

 

12 săpt

118.965,06

expertul financiar-contabil
coordonatorii operaţionali

5

A5. Crearea site-urilor de prezentare
A5.1 Încheierea contractelor  de prestare servicii
A5.2 cumpărarea domeniului, asigurarea web hosting, instalarea şi programarea aplicaţiei web de tip portal/CMS,  cu următoarele facilităţi minime: forum de discuţii, conturi de email

Va fi contractată o firmă de specialitate în vederea  proiectării formatului şi dezvoltării tehnice a aplicaţiilor solicitate. Pentru aplicant şi fiecare din cei trei parteneri vor fi realizate portal-uri  şi forum de discuţii.

sediul aplicantului

10 săpt

40.515,97

coordonatorul tehnic

6

A6. Selectarea grupului ţintă
A6.1  Identificarea personalului administraţiei publice care va fi inclus în grupul ţintă
A6.2  Organizarea grupelor mixte de formabili

Vor fi elaborate criterii de selecţie şi organizare a grupelor de formabili, astfel încât să fie luate  în considerare şi favorizate în mod egal capacităţile, nevoile şi aspiraţiile angajaţilor, fără nici o discriminare. În cadrul activităţilor de formare, cele 55 de persoane din grupul ţintă vor fi organizaţi astfel: pentru cursul de ECDL –  patru subgrupe, iar pentru cursurile de limbă engleză şi managementul proiectelor – două subgrupe.

sediul aplicantului şi al fiecărui partener

2 săpt

314,07

coordonatorii operaţionali

7

A7. Formarea beneficiarilor pe ECDL
A7.1   Achiziţia serviciilor de formare, cu recrutarea şi   selectarea formatorilor
A7.2 Implementarea programului de formare şi evaluarea finală

Formarea personalului administrațiilor publice locale din grupul ţintă pe ECDL va fi realizat cu patru grupe, alternativ şi va include şi module punctuale de abilitare privind:

  • accesarea aplicaţiilor de software legislativ achiziţionate la nivelul Centrelor de Informare
  • postarea informaţiilor, anunţurilor de actualitate pe site-urile proprii

Centrul de Informare Zonală

9 săpt.

77.300,90

expertul financiar-contabil

coordonatorul operational

coordonatorul tehnic

8

A8.  Formarea beneficiarilor pe programul de pregătire Cambridge BULATS
A8.1   Achiziţia serviciilor de formare, cu recrutarea şi  selectarea   formatorilor
A8.2 Implementarea programului de formare şi evaluarea  finală

Formarea personalului administraţiilor publice locale din grupul ţintă pe programul de pregătire Cambridge –BULATS va fi realizată cu două grupe şi va fi focalizată pe dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi aplicarea finală a unei testări vizând acurateţea limbajului folosit, vocabularul, pronunţia, discursul, comunicarea interactivă în limba engleză. La finalul cursului vor fi acordate certificate de competenţă recunoscute la nivel european.

Centrul de Informare Zonală

11 săpt.

52.253,60

expertul financiar-contabil
coordonatorii operationali, coordonatorul tehnic

9

A9. Formarea beneficiarilor pe programul Licitarea şi  managementul proiectelor
A9.1 Achiziţia serviciilor de formare, cu recrutarea şi  selectarea formatorilor
A9.2 Acreditarea programului de formare
A9.3 Implementarea programului de formare şi evaluarea  finală

Formarea personalului administraţiilor publice locale din grupul ţintă pe programul de pregătire Licitarea şi  managementul proiectelor va fi realizată cu două grupe şi va fi focalizată pe dezvoltarea abilităţilor de identificare a nevoilor instituţionale şi comunitare, pe elaborarea, implementarea, monitorizarea şi diseminarea proiectelor. În cadrul cursului va fi inclus şi un modul realizat şi susţinut cu consultarea unor specialişti în domeniul drepturilor omului, modul care va urmări sensibilizarea şi informarea grupului ţintă privind politicile şi practicile referitoare la egalitatea de şanse şi  modalităţile concrete de includere şi respectare a acestora în scrierea şi implementarea proiectelor de dezvoltare.
Programul va fi acreditat la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării precum şi la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Centrul de Informare Zonală

21 săpt.

43.921,17

expertul financiar-contabil
coordonatorul operational
coordonatorul tehnic

10

A10. Lansarea şi asigurarea accesului public la CIZ şi CIL
A10.1 Conferinţă de presă
A10.2 Asigurarea accesului public la site-urile create, la  portaluri şi la forumul de discuţii
A10.3 Desfăşurarea în spaţiile amenajate a programului de audienţe şi a altor activităţi de consultare a comunităţii locale

În cadrul unei conferinte de presă va fi anunţată deschiderea accesului la Centrele de informare şi la  resursele informatice create prin proeict  (portal-uri şi forum de discuţii.).
O dată cu lansarea accesului la CIZ şi CIL vor fi organizate o serie de activităţi în aceste spaţii, cu adresabilitate către angajţii autorităţilor publice locale cât şi către membrii comunităţii locale (întâlniri cu comunitatea locală, desfăşurarea programului de audienţe, cursuri de formare profesională).  

Centrele de Informare Zonală şi Locală

10 săpt

2000,67

coordonatorii operaționali

 

manager proiect

11

A11. Seminar de informare şi schimb de experienţă

Va fi organizat un seminar de informare la care fiecare  partener va fi reprezentat  de 4-5 persoane din grupul ţintă, care vor susţine, în primele două zile, prezentări  pe trei teme,  respectiv:
1. Modalităţi concrete în care s-au aplicat, la nivelul fiecărei primării, cunoştinţele şi abilităţile dobândite în urma formării pe cele trei domenii, în activitatea profesională curentă.             (exemplificări, studii de caz)
2.Prezentarea unor portofolii realizate pe compartimente, în cadrul fiecarei primării, ca urmare a abilitării în licitarea şi managementul proiectelor.
3.Exemple propii de bună practică privind valorificarea CIL în beneficiul comunității şi pentru creşterea nivelului de eficiență și eficacitate administrativă, de la momentul înființării acestora până în prezent.
De asemenea, în cadrul seminarului va fi invitat un specilist, reprezentant al unei  autorități  nationale cu competenețe și atribuții în protecția mediului, care va susține un modul de formare axat pe dimensiunile ecologică, economicvă și socială a devoltării durabile și pe modalități concrete de motivare și responsabilizare a comunităților locale pentru  promovarea dezvoltării durabile.

Piatra Neamţ

3 zile

19.693,08

coordonatorul tehnic

 
coordonatorii operaţionali

12

A12. Monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului

In cadrul acestei activităţi se vor elabora rapoartele narative şi financiare intermediare şi finale, pe tot parcursul proiectului, conform  solicitărilor AM.

sediile instituţiilor implicate ca parteneri şi respectiv aplicant

14 luni

1719,66

managerul de proiect

expertul financiar contabil

13

A13. Audit extern

Se va subcontracta o firma specializata pentru a realiza auditul extern, la fiecare 5 luni (3 auditări).

sediul aplicantului

3 săpt.

9075.63

managerul de proiect
expertul financiar contabil