Prima pagina


Citeste, invata si fi primul

Prezentul proiect, focalizat pe creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a oferi servicii de calitate comunităţii prin dezvoltarea resurselor umane proprii şi prin promovarea parteneriatului, se subsumează strategiei proprii de dezvoltare proiectată pentru perioada 2007-2013 şi în egală măsură se integrează în prevederile documentelor programatice actuale adoptate la nivel european şi naţional.

Astfel, proiectul propune soluţii pentru rezolvarea problemelor stringente instituţionale, pornind de la analiza SWOT realizată în etapa elaborării strategiei de dezvoltare. Prezenta cerere se subsumează planurilor operaţionale de acţiune, construite pentru atingerea finalităţilor tactice şi strategice ale instituţiei, fiind o intervenţie concentrată şi punctuală pentru diminuarea unora dintre punctele slabe identificate, precum: accesul, limitat financiar, la formarea continuă a angajaţilor, numărul insuficient de calculatoare şi uzura morală a acelor existente, resurse insuficiente pentru informatizarea actului administrativ, dificultăţile în aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii şi complexităţii acestora.

Prin programul de formare profesionala pe care îl propune, proiectul se subsumează politicii de dezvoltare promovată prin Strategia de la Lisabona, în cadrul căreia formarea profesională continuă reprezintă o condiţie obligatorie în vederea dezvoltării unui capital uman performant. Proiectul contribuie la asigurarea competenţelor necesare administraţiei publice pentru a implementa, la nivel local, reformele din domeniile: educaţie, social, economic, sănătate şi protecţia mediului.

Prin activităţile de formare şi schimburile de bune practici propuse, proiectul se înscrie în cadrul generat de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, care subliniază necesitatea creşterii investiţiilor în dezvoltarea capacităţii administrative. Prin strategia propusă, proiectul se integrează în Linia Directoare Integrată pentru Creştere Economică şi Ocupare 2005-2008 şi 2008-2010 pe direcţia „Creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare”. De asemenea, intervenţiile care vizează dezvoltarea capitalului uman şi a capacităţii instituţionale în administraţia publică sunt în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă.

Corelat cu obiectivul specific al Axei Prioritare 1 a PO DCA centrat pe realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, prezentul proiect vizează creşterea nivelului de specializare a funcţionarilor publici şi personalului contractual angajat în instituţia aplicantă şi în cele patru instituţii partenere, prin ofertarea unui program multimodular de formare profesionala ce acoperă competente in licitarea şi managementul proiectelor, ECDL, utilizarea limbii engleze în domeniul administrativ.  

De asemenea, proiectul este convergent cu obiectivul specific al Domeniului de intervenţie 1.3 din cadrul PO DCA centrat pe sprijinirea îmbunătăţirilor de structură şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţională, prin faptul ca propune crearea unui Centru de Informare Zonala (la aplicant) si respectiv a unor Centre de Informare Locala (la parteneri), ca şi structuri deschise membrilor autorităţilor locale şi membrilor comunităţii. În aceste centre se vor putea accesa resurse de informare în format fizic şi electronic, se va desfăşura programul de audienţe cu publicul, se vor organiza periodic întâlniri ale reprezentanţilor autorităţii locale cu comunitatea locală în scopul informării acesteia din urmă privind: ultimele noutăţi legislative din domeniile de interes public, proiectele primăriei aflate în derulare, consultarea populaţiei privind nevoile stringente ale comunităţii pentru elaborarea proiectelor de finanţare ulterioare, informarea micilor întreprinzători cu privire la sursele de finanţare existente, sprijin acordat cetăţenilor pentru scrierea de proiecte. De asemenea, spaţiile și resursele Centrelor vor putea fi valorificate în vederea derulării unor cursuri de formare profesională adresate angajaţilor autorităţii locale, precum şi membrilor comunităţii.

Prin implicarea lucratorilor din administraţia publică în programe de formare pe domeniul noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale şi certificarea aptitudinilor de operare pe calculator prin programul european ECDL proiectul este coerent si cu Liniile Directorare Integrate pentru creştere economica si ocuparea fortei de munca ce vizeaza, printre altele, imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor şi instituţiilor din sectorul public şi privat pentru a fi capabili sa raspunda introducerii continue de noi tehonologii.

Contextul actual în care se va derula proiectul este marcat de implementarea la nivel national a procesului de descentralizare a administraţiei publice, care presupune continuarea măsurilor de descentralizare a competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale, impunând, astfel, un nivel ridicat al performanţelor profesionale şi acoperirea unei game cât mai largi de competenţe. În cadrul proiectului prezentat vor fi experimentate modele de colaborare interinstitutionala, iar autorităţile publice locale vor putea pune la dispozitia propriilor angajaţi precum şi a membrilor comunităţii locale resurse de informare si formare profesionala continua care sa le permita o adaptabilitate crescuta la conditiile in permanenta schimbare din societatea actuala in general si din sistemul administrativ, in mod particular.

Contacteaza-ne

Adresa noastra:
com: Epureni
loc: Epureni
tel: 0235.429.626
Proiectul European:
Formare profesionala pentru eficacitatea organizationala